• Teenused ja autoabi

  warrenty-3
  Garantii

  Mitsubishi sõiduautodele kehtib garantii järgmiselt:
  2 aastat läbisõidupiiranguta
  5 aastat või 100 000 kilomeetrit
  Keregarantii läbiroostetamise vastu 12 aastat.

  GARANTIITINGIMUSED 

  Lähtuvalt järgnevatest tähtaegadest ja tingimustest garanteerib MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. (edaspidi "MME"), et uue sõiduki "Põhigarantiiga kaetud osad", mis on toodetud MME poolt või jaoks (edaspidi "uus MME sõiduk"), on tavakasutuse ja hoolduse korral defektivabad nii materjali kui töö kvaliteedi poolest. Kõik uue sõiduki garantii raames põhigarantiiga kaetud osad remonditakse või vahetatakse välja tasuta ükskõik millises kohalikus Mitsubishi maaletooja või volitatud edasimüüja töökojas (edaspidi "MME volitatud maaletooja või edasimüüja").

  Teiste tootjate osad

  PÕHIGARANTIIGA KAETUD OSAD hõlmavad uue MME sõiduki kõiki osi, välja arvatud TEISTE TOOTJATE, GARANTIIVÄLISED ja muud allpool loetletud osad.

  Sõiduki garantiitähtaeg:

  Teie uuel MME sõidukil on 5-aastane garantii. Esimesed 24 kuud hõlmavad läbisõidupiiranguta garantiid. Ülejäänud 36 (25~60) kuu garantii on läbisõidupiiranguga 100.000 km (61.000 miili), sõltuvalt sellest, milline parameeter garantii alguskuupäevast alates enne täitub. Nimetatud garantii alguskuupäeva leiate käsiraamatu lk 1-1 ja 1-2. Sissekanne on tehtud sõiduki esimesele omanikule üleandmispäeval.

  Teiste tootjate osad:

  Allpool loetletud ERIVARUSTUSE OSAD ei ole MME-garantiiga kaetud. Nendele osadele laieneb vaid tootja garantii:
  - Rehvid
  - Salongis asuvad meelelahutussüsteemid (Üksnes seadmed, mis ei ole paigaldatud tehases)
  - Muud teise tootja seadmed.

  Garantiivälised osad 
  Alltoodud seadmetele ei kehti MME garantii (v.a defektsed materjalid ja töö):

  Kuluartiklid :
  - Õhufiltri element
  - Õlifiltri element
  - Kütusefiltri element
  - Tolmufiltri elemendid
  - Veorihmad: generaator, veepump, roolivõimendi pump, kliimaseade
  - Küünlad (olemasolevad või vahetatud)
  - Siduriketta kate ja surveplaat
  - Piduriklotside, piduriketaste ja pidurikingade kattematerjalid
  - Klaasipuhasti harjad
  - Kaitsmed
  - Pirnid (kõikidele tuledele, v.a ksenoontuled)

  Vedelikud ja määrdeained :
  - Mootoriõli
  - Manuaalkäigukasti õli
  - Automaatkäigukasti õli
  - Jaotuskasti õli
  - Diferentsiaali õli, tavalisele ja piiratud libisemisega diferentsiaalile
  - Roolireduktori õli ja/või vedelik
  - Piduri- ja siduriõli
  - Plastne määre
  - Jahutusvedelik (antifriis)
  - Aku elektrolüüt
  - Kliimaseadme külmaaine
  - Aknapesuvedelik
  - Kütus (bensiin või diisel)

  Muud garantiivälised osad
  Garantiiga ei ole kaetud:

  - Mistahes osade tavapärane kulumine, korralise hoolduse käigus vahetatavad osad ja materjalid, samuti hoolduskavas määratletud materjalid, mis on ära toodud peatükis "Teie auto hoolduskava" lk 1-6.
  - Tavakasutusest, kulumisest või seadistusest tingitud metallosade, värvkatte, kummist detailide, polstri, kunstnaha ja pehmest tehismaterjalist viimistlusdetailide vananemine või kahjustused, värvuse muutumine, pleekimine või mõranemine.
  - Väiksemad kõrvalekalded, mis ei mõjuta sõiduki ja selle osade kvaliteeti, töövõimet ega toimet, mis ilmnevad sõiduki mittetavapärasel kasutusel kerge müra või vibratsioonina.
  - Ebapiisava või ebaõige hoolduse tagajärjel tekkinud kahjustused, igapäevase ja/või korralise hoolduse ja hooldusremondi eiramise tõttu vastavalt uue MME sõiduki käsiraamatu peatükis "Teie auto hoolduskava" kirjeldatule.
  - Kahjustused, mis kaasnevad volitatud töökoja, sõltumatu remonditöökoja või juhi iseseisvalt teostatud kontrolli/remondi käigus paigaldatud MME poolt mitteaktsepteeritud varuosadega.
  - Liiklusõnnetuse tagajärjel, kasutaja käsiraamatus sätestatud kasutusnõuete eiramise ja sõiduki väärkasutuse tõttu tekkinud kahjustused või sõiduki eritingimustes kasutamise tagajärjel näit kiiruskatsetel või ralli eesmärgil, samuti MME poolt mitteaktsepteeritud sõiduki, selle komponentide/osade ümberehitusest tekkinud kahjustused.
  - Kahjustused, mis on tingitud välismõjudest (keemiline saaste, lindude väljaheited, happevihm, rahe, liiv, soolad, lumesulatusvahendid, kivid jm) või inimese või looduse süül tekkinud tulekahjust ja katastroofist (vääramatu jõud).
  - Kauba laadimisel või koorma kehva kinnituse tõttu transportimisel tekkinud veoki kasti või kabiini kahjustused.
  - Riketest tulenevad kulutused (sõiduki mittekasutamine, ajakadu, kütuse-, telefoni-, reisi- , majutus-, transpordikulud, isiklik varaline kahju või kasumikaotus.
  - Iga sõiduk, mille muudetud odomeetri näidu põhjal pole võimalik läbisõitu kindlaks teha.

  Lisaklausel

  Käesolevaga jätame endale õiguse kontrollida sõidukit ja/või iga kahjustatud või väljavahetatud osa (kas enne või pärast iga teostatud remonttööd).

  6/12-aastane roostegarantii:

  Kui uue MME poolt ja jaoks toodetud ja nõuetele vastavalt hooldatud sõiduki metalldetailidel tuvastatakse roostekahjustus (läbiroostetamine), mis avaldub 6/12 aasta jooksul kere sisepinnalt alguse saanud materjalidefektina või on tekkinud töö halva kvaliteedi tõttu, on nimetatud kahjustused sõltuvalt sõiduki mudelist ja olenemata läbisõidust kaetud MME garantiiga ALATES SÕIDUKI GARANTII ALGUSKUUPÄEVAST. Lähtuvalt nimetatud tingimustest ja tähtaegadest saate roostekahjustusega metalldetailide remonti või väljavahetamist teha igas MME volitatud töökojas tasuta.

  Tähelepanu:
  Kõik muud sõiduki metalldetailide rooste/korrosioonikahjustused ning värvkatte vigastused peale roostegarantii on loetletud peatükis "PÕHIGARANTIIGA KAETUD OSAD".

  6/12-aastane roostegarantii ei laiene järgmistele osadele:

  - Avarii, hooldusremondi eiramise ja sõiduki ümberehituse tagajärjel tekkinud rooste.
  - Roostekahjustused, mis on tingitud välismõjudest (keemiline saaste, linnusõnnik, happevihm, rahe, liiv, soolad, lumesulatusvahendid, kivid jm) või inimese või looduse süül tekkinud tulekahjust ja looduskatastroofist (vääramatu jõud).
  - Roostekahjustused, mis on tingitud ebakvaliteetsetest pisiremontidest.
  - Roostekahjustused, mis on tingitud peatükis "Omaniku vastutus" sätestatud remondi ja hoolduse eiramisest.
  - Garantiiremondist tulenevad kulutused (sõiduki mittekasutamine, ajakadu, kütuse-, telefoni-, reisi- , majutus-, transpordikulud, isiklik varaline kahju või kasumikaotus.
  - Muud roostekahjustused, mille eest MME endale vastutust ei võta.

  Omaniku vastutus:

  Sõiduki kere tuleb iga 12 kuu möödudes alates garantii alguskuupäevast esitada ülevaatuseks ja vajaduse korral töödelda omaniku kulul. Peale korralise hoolduse teostamist peate saama hoolduse teostanud töökojalt allkirjastatud ja templiga varustatud registreerimislehe. Vastava lehe leiate peatükist "Sõiduki tehnohooldusdokumendid" lk 1-29 ~ 1-32. Omaniku kanda jäävad kõik väiksemate parandustöödega seonduvad kulud, sh kivitäkete, kriimustuste ja kahjustuste jne parandus.

  Kui sõiduk on sattunud avariisse, vajab metalldetailide remonti või nende väljavahetamist, tuleb remonttöid teostada vastavalt remonttööde juhendites kirjeldatud järjekorras.

  Sõiduki ohutusega seonduvad tagasikutsumised, teeninduskampaaniad:

  Teatud ohutusega seotud juhtudel on sõiduki valmistaja kohustatud kutsuma sõidukeid tasuta remonti. Sellistel puhkudel saadab kohalik Mitsubishi edasimüüja sõiduki omanikele vastavasisulise kirjaliku teatise ja palub viia oma sõiduk Mitsubishi volitatud töökotta tasuta remonti. Peale korrektiivtööde teostamist peab Mitsubishi volitatud töökoda täitma täies mahus ja varustama templiga vastava registreerimislehe, mille leiate antud käsiraamatu leheküljelt 1-34. MME ei kata remondist tulenevaid kulusid (sõiduki mittekasutamine, ajakadu, kütuse-, telefoni-, reisi- , majutus-, transpordikulud, isiklik varaline kahju või kasumikaotus).

  Originaalosade, lisavarustuse ja hooldusmaterjali garantii
  Mitsubishi originaalosad:

  Kõigil Mitsubishi originaalosadel on ostukuupäevast alates piiramatu läbisõiduga 2-aastane garantii. Tõendamaks nimetatud osade/varustuse garantiid, palume Teil tingimata alles hoida vastavad ostu-, paigalduse ja/või remondiarved. Nimetatud dokumente palume hoida kindlas kohas.

  Mitsubishi hooldusmaterjalid
  Kõigil Mitsubishi hooldusmaterjalide on ostukuupäevast alates piiramatu läbisõiduga 2-aastane garantii. Tõendamaks nimetatud varuosade garantiid, palume Teil tingimata alles hoida vastavad ostu-, paigalduse ja/või remondiarved. Nimetatud dokumente palume hoida kindlas kohas.

  Mitsubishi originaalosade ja originaalvaruosade ja Mitsubishi hooldusmaterjalide garantii kehtib ainult antud kindla osa/komponendi, samuti nendega seotud osade kohta, kui rikke põhjuseks on valmistajapoolne tootmisviga. Garantii ei kata puudulikku paigaldust või paigaldusest tingitud kahjustusi. Mitsubishi originaalosade ja tarvikute ning varuosade puhul kehtivad samad väljaarvamised, mis on nimetatud peatükis Garantiitingimused.

  Territoriaalne kehtivus:
  Uue Mitsubishi sõiduki originaalosade, -varuosade ja hooldusmaterjalide garantii kehtib järgmistes riikides:
  Andorra, Austria, Belgia, Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Gibraltar, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Iisrael, Island, Itaalia, Jugoslaavia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Makedoonia, Malta, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Rootsi, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ukraina, Ungari, Valgevene, Venemaa, ühendatud Kuningriigid.

  Garantiiteenused välisreisil

  Viibides peatükis "Territoriaalne kehtivus" loetletud riikides on Teil õigus sõiduki tasuta garantiiteenustele igas Mitsubishi volitatud töökojas. Nimetatud välisriikides on garantiiteenuse tingimuseks nõuetekohaselt täidetud hooldusvihik, mille täidab koduriigi Mitsubishi volitatud töökoda. Hooldusvihiku puudumisel tuleb remondikulud tasuda sõiduki omanikul. Garantiinõude vormistamiseks ja remondi hüvitamiseks palume esitada kodutöökojale välisriigi töökojalt saadud arve. Siinkohal viitame asjaolule, et juhul, kui selles riigis ei toimu nende varuosade müüki, ei pruugi sõiduki garantiiremondi jaoks tarvilikud varuosad antud välisriigi töökojas kohe kättesaadavad olla.

  Käesolevaga sätestatud tingimused ei mõjuta tarbija seadusest tulenevaid õigusi.

  Õiguslik alus
  Garantii andja:

  MITSUBISHI MOTORS Europe B.V.
  Beech Avenue 150
  1119 PR Schiphol-Rijk
  The Netherlands

  MAP teenuspakett (Mitsubishi Motors Assistance Package)

  Uus Mitsubishi teenuspakett MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package) hõlmab rikkeabiteenuseid MME sõidukiga maanteel tekkinud hädaabiolukorras. MAP-paketti on käsitletud eraldi peatükis, mis hõlmab kõiki teenused, mida saate kasutada probleemide tekkimisel nii kodus kui ka välisreisil. Kui Teie MME sõidukil peaks ilmnema rikkeid või sellega juhtub õnnetus, saate kasutada MAP-paketi teenuseid neis riikides, mis on loetletud Hooldusraamatu lk. 2-7 peatükis "Territoriaalne kehtivus" välja arvatud järgmised riigid: Valgevene ja Iisrael.

   

 • Service banner_EST

Võta ühendust esindusega